Vedtekter


Vedtekter: Hamar og Omegn Astronomiforening

Formål:

Hamar og Omegn Astronomiforening (HOAF) har til formål å samle personer i Hamar og distriktet med interesse for astronomi. Foreningen skal videreutvikle medlemmenes interesse for og kunnskaper om astronomi
. Den skal videre legge til rette for å øke kvaliteten på medlemmenes observasjoner
. Den skal styrke interessen for og spre kunnskap om astronomi i lokalmiljøet
.

Medlemskap

Alle som ønsker det kan melde seg inn i foreningen. Medlemskapet opphører hvis kontingenten ikke blir betalt i henhold til de frister som kassereren har satt. Medlemskontingenten fastsettes av Årsmøtet. Styret kan suspendere eller ekskludere medlemmer som har vært til skade for foreningens omdømme eller formål.

Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og holdes en gang per år innen utgangen av april.

Personlige medlemmer som har betalt kontingenten for det året årsmøtet holdes, har stemmerett
.

Alle vedtak avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet gjør leders stemme utslaget.

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. Årsmøtet velger et styre med leder og tre styremedlemmer, samt en vararepresentant (1 år). Det velges også revisor (1 år) og en valgkomité med to medlemmer (for 2 år). Leder velges hvert år, mens styremedlemmene velges for 2 år. Årsmøtet godkjenner årsberetning og revidert regnskap samt planlagte aktiviteter og budsjett for perioden til neste årsmøte. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret vedtar det eller halvparten av medlemmene krever det

ED TREATMENT OPTIONS viagra online provoked easily,.

.

Styret

Styret skal lede foreningen etter dens vedtekter og beslutninger vedtatt av årsmøtet.

Styret konstituerer seg selv hvert år og består av leder, 3 styremedlemmer og 1 varamedlem.

Styret skal ha leder, kasserer og sekretær. Styret har ansvar for planlegging og gjennomføring av aktivitetsnivå samt å ivareta foreningens eiendeler. Det har fullmakt til å delegere oppgaver til medlemmer utenfor styret, for eksempel oppbevaring av eiendeler og arrangering av turer. Styremøter avholdes så ofte som lederen finner det nødvendig, eller når minst to styremedlemmer ønsker det. Styrevedtak godtas med simpelt flertall og med minst 3 fremmøtte. Ved stemmelikhet avgjør leders stemme. Varamedlemmet har ikke møteplikt, men har rett til å delta på alle styremøter. Når et styremedlem har meldt forfall, er varamedlemmet stemmeberettiget og har møteplikt. Leder og kasserer har signaturrettigheter til foreningen.

Oppløsning

Ved oppløsning av foreningen utpeker styret et medlem til å oppbevare foreningens eiendeler til bruk ved eventuell ny start. Alternativt overføres foreningens midler til Hamar katedralskole eller Norsk Astronomisk Selskap.

Vedtatt på stiftelsesmøte 21. september 2005 på Hamar Katedralskole.

Endret på årsmøtet 10. april 2018.

Leave a Comment

Unable to load the Are You a Human PlayThru™. Please contact the site owner to report the problem.